تماس با ما


نشانی نمایندگی ایران:

ایران، اصفهان، شهرك صنعتى محمود آباد، خيابان 14 ، روبروى بانك تجارت، انبار سنگ هرات برادران عادل

تلفن تماس:

٠٩١٣٣١٩٩٢٢٤

٠٩١٣١١٠٦٩١٦

نشانی نمایندگی لرستان:

لرستان - خرم آباد - بعد از میدان بهشت - سنگ کاسیت - سبزواری

تلفن تماس:

09169595902

09169595903

نشانی افغانستان:

افغانستان، هرات، شهرک صنعتی، نیلوفر6 ، فاز اول

تلفن تماس:  666  0  666  79  /  33  32  32  798  /  007  202  799  (0) 93+