نگرانی ها از افزایش سنگ مرمر خارجی در بازارهای کشور

به گفته سنگ تراشان واردات سنگ مرمر از پاکستان و فروش این سنگ با بهای کم در بازارهای کشور باعث کاهش فروش سنگ مرمر افغانستان در بازارهای داخلی شده است.

محمد مزاری سلطان زاد آگاه امور اقتصادی در این باره گفت: سنگ مرمر وسنگ تراشی از مراودات اصلی کشور ما تلقی میشوند و سنگ مرمر بخش ارزنده از صادرات کشور ما را نیز تشکیل میدهد. ما می توانیم به سادگی زمینه صدور سنگ مرمر کشور را با یک دیزاین در کل افغانی به بازارهای جهانی فراهم سازیم.

کلمات کلیدی :