بازار سنگ مرمر افغانستان

به گزارش خبرگزاری سنگ مرمر هرات افغانستان یکی از کارخانجات برتر فرآوری سنگ های ساختمانی شهر هرات به حساب می آید.

کلمات کلیدی :