کارخانه های سنگ مرمر هرات دوباره فعال شد

پس از دستور قاطع رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از صادرات سنگ خام به خارج از کشور 40کارخانه در هرات که به دلیل این موضوع بسته شده بود دوباره فعال گردید.
کلمات کلیدی :